fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beurs Adviezen B.V.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen uitgelegd:

 1. Aanbieding:
  Elk prijsaanbod dat Beurs Adviezen B.V. doet door middel van publicatie op www.beursadviezen.com, of op welke andere wijze dan ook, dat niet specifiek bedoeld is voor een bepaalde abonnee en dat door middel van schriftelijke melding of aanmelding op internet geaccepteerd kan worden.
 2. Abonnee:
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Beurs Adviezen B.V. een abonnementsovereenkomst sluit.
 3. Abonnementsovereenkomst:
  Iedere overeenkomst tussen Beurs Adviezen B.V. en een abonnee, die de abonnee recht geeft om gedurende de contractduur toegang te krijgen tot de gehele of een gedeelte van de website www.beursadviezen.com en/of ander redactionele producten van Beurs Adviezen B.V.
 4. Abonnementsprijzen:
  De prijs van het abonnement als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden Abonnementen.
 5. beursadviezen.com
  De website van Beurs Adviezen B.V. met inbegrip van alle overige huidige en toekomstige digitale producten en diensten van Beurs Adviezen B.V.
 6. Beurs Adviezen B.V.
  Beurs Adviezen B.V. is gevestigd te Elburg, ingeschreven onder KVK nummer 71760199, met BTW nummer NL8588.38.369.B.01

Artikel 2. Algemeen
De Algemene Voorwaarden Abonnementen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Beurs Adviezen B.V., alsmede op alle abonnementsovereenkomsten die tussen Beurs Adviezen B.V. en een abonnee gesloten worden. Algemene voorwaarden van de abonnee, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

Indien een abonnementsovereenkomst wordt gesloten door twee of meer (rechts)personen, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de abonnementsovereenkomst.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beurs Adviezen B.V. is de abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst aan derden over te dragen. Beurs Adviezen B.V. is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen in plaats van de onderhavige komen vanaf de datum van publicatie.

Beurs Adviezen B.V. verstrekt uitsluitend gratis of tegen betaling informatie. Beurs Adviezen B.V. geeft geen advies op welke manier dan ook. Beurs Adviezen B.V. koopt of verkoopt geen financiële producten op de beurs, niet voor eigen rekening en niet voor of namens derden. Daarom staat Beurs Adviezen B.V. niet onder toezicht van de AFM en/of de Nederlandse Bank.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Beurs Adviezen B.V. en de abonnee in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de abonnementsovereenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Beurs Adviezen B.V. zijn overeengekomen.

Indien Beurs Adviezen B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Beurs Adviezen B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes, Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Alle aanbiedingen en offertes van Beurs Adviezen B.V. zijn altijd éénmalig, vrijblijvend en geldig gedurende de in die offerte of aanbieding vermelde termijn. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Beurs Adviezen B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

De door Beurs Adviezen B.V. vermelde abonnementsprijzen zijn altijd inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Beurs Adviezen B.V. is gerechtigd haar prijzen te verhogen, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Prijsverhogingen gaan telkens in met ingang van de eerstvolgende nieuwe afgesloten abonnementsperiode. Elke verhoging van de abonnementsprijzen zal tijdig kenbaar worden gemaakt. De prijzen vermeld in aanbiedingen en offertes gelden niet voor de voorgezette Abonnementsovereenkomst, tenzij Beurs Adviezen B.V. uitdrukkelijk anders heeft vermeld. 

Artikel 4. Aanvang en duur
De abonnementsovereenkomst komt tot stand door tijdige, schriftelijke aanvaarding door de abonnee van de aanbieding en/of offerte van Beurs Adviezen B.V en betaling van de overeengekomen prijs.. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De abonnementsovereenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de in het abonnement benoemde termijn.

Artikel 5. Betaling
Betaling vindt plaats door middel van een online betaling op een door Beurs Adviezen B.V. aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders overeengekomen. Het gebruik van het online betaalsysteem kan extra kosten met zich brengen, die niet onder rekening of voor risico van Beurs Adviezen B.V. komen. Indien verschillende betalingsmogelijkheden worden geboden door Beurs Adviezen B.V. zal betaling plaats hebben conform de keuzemogelijkheid die de abonnee heeft verkozen. Betaling dient vooraf te geschieden.

De abonnee is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Abonnee, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Abonnee is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Beurs Adviezen B.V. en de verplichtingen van de Abonnee jegens Beurs Adviezen B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Adres en bezorggegevens
Beurs Adviezen B.V. zal de Abonnementsovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Beurs Adviezen B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beurs Adviezen B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst, tijdig aan Beurs Adviezen B.V. worden verstrekt. Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de abonnee. Indien de voorgaande gegevens niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Beurs Adviezen B.V. het recht de uitvoering van de abonnementsovereenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de abonnee.

 Artikel 7. Levering dienst
Beurs Adviezen B.V. zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering zorg te dragen. Beurs Adviezen B.V. behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze.

De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen een door Beurs Adviezen B.V. opgegeven termijn. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Abonnee Beurs Adviezen B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Beurs Adviezen B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de abonnementsovereenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Beurs Adviezen B.V. zijn verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst niet zal nakomen. Gaat Beurs Adviezen B.V. binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de abonnee het recht de abonnementsovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Klachten kunnen per e-mail worden gemeld op wijze vermeld op www.beursadviezen.com (info@beursadviezen.com).

Beurs Adviezen B.V. besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie met name ten aanzien van foto’s teksten, grafieken en commentaren/analyses.

Artikel 8. www.beursadviezen.com
Het recht om toegang te krijgen tot (de producten van) www.beursadviezen.com en gebruik te maken van de op de website opgenomen informatie is hoogstpersoonlijk voor één gebruiker en kan niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijze aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder derden niet begrepen, natuurlijke personen die behoren tot de gezinskring/privéhuishouding van de abonnee, die de website gebruiken voor persoonlijke niet commerciële doeleinden.

Beurs Adviezen B.V. kan haar inspanningsverbintenis ter zake van de internetdienst uitsluitend nakomen indien de abonnee beschikt over de benodigde, geschikte computer- en randapparatuur en programmatuur. Sommige diensten die verkrijgbaar zijn via www.beursadviezen.com zijn niet bij de abonnementsprijs inbegrepen. Indien er aanvullende kosten verbonden zijn aan de gebruikmaking van een dienst, zal Beurs Adviezen B.V. de kosten daarvan uitdrukkelijk vermelden bij de aanmelding voor die dienst. Beurs Adviezen B.V. levert www.beursadviezen.com of andere afgeleide producten in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het gebruik door de abonnee met alle gebreken en indien beschikbaar. Het risico terzake van voldoende kwaliteit, prestaties en accuratesse, van verbindingen en opgehaalde informatie ligt bij de abonnee.

Beurs Adviezen B.V. verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendommen van derden onafgebroken of foutloze toegang tot www.beursadviezen.com, noch enige andere garantie, die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen. Beurs Adviezen B.V. zal de website met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de abonnee door programmeringen van derden, die buiten de wil en de wetenschap van Beurs Adviezen B.V. via het internet verspreid zijn. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn hard- en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s.

De abonnee dient zich te onthouden van elk gebruik van www.beursadviezen.com dat onrechtmatig is of schadelijk voor de belangen van Beurs Adviezen B.V., leveranciers, service providers of andere gebruikers van www.beursadviezen.com. In het bijzonder zal de abonnee www.beursadviezen.com niet gebruiken op een wijze die Beurs Adviezen B.V. of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen of die de gebruikerservaring van elke willekeurige gebruiker van www.beursadviezen.com op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden.

Artikel 9. Risico’s
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Bezoekers, lezers en abonnees van Beurs Adviezen B.V. zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de geboden informatie en de gepubliceerde beleggingsideeën. Informatie en ideeën zijn op geen enkele wijze een vervanging van deskundig advies. Bezoekers, lezers en abonnees worden geacht zelf na te gaan in hoeverre gepubliceerde beleggingsideeën waardevol zijn en passen binnen hun risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen. Beurs Adviezen B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het overnemen van beleggingsideeën op www.beursadviezen.com.

Artikel 10. Geen advies wel informatie
1. Door de Nederlandse wet- en regelgeving is er een heel groot verschil tussen het geven van beleggingsadvies en het verstrekken van informatie over beleggen. Ook als er betaald is voor informatie van Beurs Adviezen B.V. over beleggen mag dit niet als advies gezien worden.
2. Beurs Adviezen B.V. geeft op zijn website www.beursadviezen.com al dan niet tegen betaling uitsluitend informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Beurs Adviezen B.V. geeft geen advies over de koop of verkoop van producten en/of diensten, met inbegrip van financiële producten op de beurs.
4. Alle teksten en andere informatie op de website zijn uitsluitend bedoeld om bezoekers van de website te informeren.
5. De transacties van een belegger zijn op de website te volgen, zowel tegen betaling als deels kosteloos. Beurs Adviezen B.V. wijst klanten en/of bezoekers erop dat iedere persoon een eigen afweging dient te maken alvorens een transactie aan te gaan. De transacties van andere beleggers kunnen dienen ter inspiratie, maar indien een dergelijke transactie wordt gevolgd, komen de gevolgen voor rekening en risico van de klant dan wel bezoeker. Voor beleggingsadvies verwijst Beurs Adviezen B.V. personen door naar een beleggingsadviseur, daar Beurs Advies B.V. deze rol niet vervult.
6. De informatie op de website betreft algemene informatie en is aldus niet toegespitst op de persoonlijke omstandigheden in het individuele geval. De persoonlijke financiële situatie en/of het beleggingsgedrag van een bezoeker of klant van Beurs Adviezen B.V. zijn dus niet meegenomen in de gegeven algemene informatie.

Artikel 11. Opschorting
Indien de abonnee een verplichting uit de abonnementsovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Beurs Adviezen B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Beurs Adviezen B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
– na het sluiten van de abonnementsovereenkomst Beurs Adviezen B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Abonnee de verplichtingen niet zal nakomen;
– de abonnee bij het sluiten van de abonnementsovereenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de abonnementsovereenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de abonnementsovereenkomst in redelijkheid niet van Beurs Adviezen B.V. kan worden gevergd.

Beurs Adviezen B.V. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Ontbinding
Indien de abonnee een verplichting uit de abonnementsovereenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Beurs Adviezen B.V. bevoegd de abonnementsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Beurs Adviezen B.V. bevoegd de abonnementsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de abonnementsovereenkomst Beurs Adviezen B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de abonnee de verplichtingen niet zal nakomen;
– de abonnee bij het sluiten van de abonnementsovereenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de abonnee niet langer van Beurs Adviezen B.V. kan worden gevergd dat hij de abonnementsovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de abonnementsovereenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de abonnementsovereenkomst in redelijkheid niet van Beurs Adviezen B.V. kan worden gevergd;
– de abonnee in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
– de abonnee onder curatele wordt gesteld;
– de abonnee komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de abonnementsovereenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Beurs Adviezen B.V. op de abonnee onmiddellijk opeisbaar. Indien Beurs Adviezen B.V. de abonnementsovereenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Beurs Adviezen B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de abonnee, is de abonnee aansprakelijk voor de door Beurs Adviezen B.V. geleden schade.

Artikel 13. Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Beurs Adviezen B.V. of de abonnee worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de abonnementsovereenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Beurs Adviezen B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Beurs Adviezen B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Abonnementsovereenkomst door Beurs Adviezen B.V. in redelijkheid niet van de Abonnee mag worden verlangd.

Beurs Adviezen B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de abonnementsovereenkomst verhindert, intreedt nadat Beurs Adviezen B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de abonnementsovereenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Beurs Adviezen B.V. als de abonnee kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de abonnementsovereenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Beurs Adviezen B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de abonnementsovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Beurs Adviezen B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Beurs Adviezen B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De abonnee is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke abonnementsovereenkomst.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
Beurs Adviezen B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Beurs Adviezen B.V. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
– materiële schade aan de eigendommen van de abonnee;
– redelijke kosten, die abonnee heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
– redelijke kosten, die abonnee redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Abonnee aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
– redelijke kosten, die Abonnee redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Beurs Adviezen B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de abonnee.  Beurs Adviezen B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Beurs Adviezen B.V. is uitgegaan van door de abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Beurs Adviezen B.V. kenbaar behoorde te zijn. Beurs Adviezen B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Beurs Adviezen B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Beurs Adviezen B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Beurs Adviezen B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Beurs Adviezen B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.

De abonnee dient de schade waarvoor Beurs Adviezen B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Beurs Adviezen B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Beurs Adviezen B.V. vervalt binnen één jaar nadat de Abonnee bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Beurs Adviezen B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15. Vrijwaring en verjaringstermijn
De abonnee vrijwaart Beurs Adviezen B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst schade lijden en welke aan de Abonnee toerekenbaar is.

Indien Beurs Adviezen B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Abonnee gehouden Beurs Adviezen B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Beurs Adviezen B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de abonnee.

Voor alle vorderingen jegens Beurs Adviezen B.V. en de door Beurs Adviezen B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 16. Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de abonnee aan Beurs Adviezen B.V. verstrekt, zal Beurs Adviezen B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Beurs Adviezen B.V. handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Beurs Adviezen B.V. zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. De abonnee heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Beurs Adviezen B.V. informatie van de abonnee over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Beurs Adviezen B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Beurs Adviezen B.V. mag de persoonsgegevens van de abonnee uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Beurs Adviezen B.V. mag de persoonsgegevens van de abonnee uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden. Het is Beurs Adviezen B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de abonnee uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Beurs Adviezen B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De abonnee is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen. De abonnee gaat akkoord dat Beurs Adviezen B.V. de abonnee voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de abonnee niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de abonnee dit kenbaar maken.

Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij u door naar onze privacyverklaring.

Artikel 17. Slotbepalingen
Beurs Adviezen B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten abonnementsovereenkomsten. Beurs Adviezen B.V. zal de Abonnee per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de abonnee op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de abonnee niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Abonnee het recht om de abonnementsovereenkomst te ontbinden.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beurs Adviezen B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Abonnee zijn woonplaats in het buitenland heeft.

KRIJG VANDAAG NOG INZICHT IN ONZE PORTEFEUILLE

Je bent succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Beurs Adviezen will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.